En nöjd klient är Sture Tersaeus motto.


        Juridik - Ekonomi - Skattefrågor

Utmärkande för Sture Tersaeus personlighet är att han inte fokuserar på problemen utan lösningarna.


Sture Tersaeusär jurist med specialisering inom sjörätt och då särskilt transporträtt samt öst/västhandel – sedan 1984med egen juristverksamhet – nu med inriktning på affärs-/avtalsrätt. Tersaeus har även givit ut ett antal publikationer inom transporträtt och öst/västhandel och skrivit ett flertal artiklar i olika facktidskrifter, samt också inom disciplinerna bedrivit konsultativt arbete för svenska Handelskammaren i Prag och samarbete med spanska polisen i privaträttsliga ärendensamt försvarsmakten – där också verksam som reservofficer.

Verksamheten har med åren kommit att inriktas mot problemlösning inom många olika verksamhetsområden – ett särskilt intressehar bl.a. utvecklats för att lägga ned konkurser, detta till fördel för samtliga inblandade parter, såväl ur samhällsekonomisk synpunktsom företagsekonomiskt – och därigenom förhindra den kapitalförstöring en konkurs innebär. Tersaeus har under åren varit synligi media med ett antal ärenden vilka rönt stort intresse bland allmänheten.

En nöjd klient är StureTersaeusmotto – och mot den bakgrunden lägges påByrån stor vikt vid att specificera kostnadsräkningarnatill klienterna och den vägen skapa förståelse för arbetets omfattning i förhållande till slutresultatet.

Såsom föredragshållare är Tersaeus också flitigt anlitad – nu senast på Institutet för rymdfysik/IRF i Kiruna, där avtalsproblematiken behandlades. Utmärkande för Tersaeus personlighet är att han inte fokuserar på problemen utan lösningarna.

Du är välkommen att ställa frågor till oss via e-post. Att få frågan besvarad kostar 1 914 kr. Betalning sker i förskott.