Juridik - Ekonomi - Skattefrågor

Swedish Law & trade

Swedish Law & Trade/Juridisk Byrå Sture Tersaeus grundades 1984 av Sture Tersaeus. Byrån var från början inriktad på allmän juridik, men kom allt mer att sysselsätta sig med affärsjuridik och då med internationell inriktning - såsom att bl.a. vara svenskar behjälpliga utomlands i allehanda frågor genom ett brett kontaktnät av konsulter inom olika verksamhetsområden.

Swedish Law & Trade är uppdelad i två enheter där Juridisk Byrå Sture Tersaeus handhar allmänjuridiska frågor - för klientens talan i domstolen och under förlikningsförhandlingar m.m.

Juridk :Allmän praktik med affärs- och avtalsrätt, brottmål, familjerätt och skadeståndsrätt.
Vi är dig och ditt företag behjälpligt i tvister
– För din talan gentemot myndigheter och andra samt förhandlar både i och utanför domstol och bistår dig samt ditt företag med nedläggning av konkurser.


Skatterådgivning, skatteutredningar, revisioner och skatteanalys.
Vi företräder dig och ditt företag i skattefrågor
– Gör skatteutredningar och analyser samt
företräder i skatteprocesser.Ekonomisk rådgivning, kapitalplacering och ekonomisk analys.
Vi utför ekonomiska/företagsekonomiska utredningar
– Placerar ekonomiska tillgångar
– Omdisponerar medel på fördelaktigt sätt
– Utför ekonomiska analyserJuridisk Byrå Sture Tersaeus 


 • Informationsenhet
 • Specialister
 • Informatörer
 • Utredare
 • Administrationsenhet
 • Utskrifter mm
 • Översättningar
 • Handläggare
 • Arbetsrätt
 • Affärs- och avtalsrätt
 • Arrende och hyresrätt
 • Arvs- och testamenträtt
 • Bolags och föreningsrätt
 • Brottmål
 • Familjerätt
 • Fastighetsrätt
 • Entreprenadsrätt
 • Rådgivning
 • Skadeståndsrätt
 • Skatterätt
 • Skillsmässor / vårdnad
 • Underhåll

 Samarbetspartners   Advokat & Juristbyråer


Allert Advokatbyrå / Advokat Sven Allert
Svante Thorsell / Advokat
Advokatfirman Edip Samuelsson
Swedbergs Advokatbyrå /Advokat Bengt Tarre
Vestra Juristerna i Göteborg / Christer Bengtsson / Jur Kand/ Master of Law
Advokatfirman / Kjällgren / Advokat Stefan Karnå
Jurisrådgivning i Västsverige / Johan Olehäll / Jur Kand


Företag

Chistina Axtelius AB / Economy By Axtelius / RedovisningskonsultChistina Axtelius Introredovisning I Gbg KB
Göran Holmberg / General manager / Arena personal Göteborg ab Heli Van Der Valk / Honärs Generalkonsul
Blåhuset / Stefan Karlsson
Wizolution / Mikael Franzen
Hjertquist Mäklare / Ulf Hjertquist
Medicor / Natahaly Dellenmark
Torbjörn Skånsberg / CIT Seniors Advisors
Svenska Transportarbetareförbundet / Peter Åkesson
Ylva Augustsson / YA - Konsult
​Lundvall / Patrick Andersson Whiteman
Scandi Gruppen AB / Dan Moorehed / Technical Diretor
Scan Global Logistics Magnus Andersson / Dev Manager
Danske Bank / Olaf Sonden / Kundansvarig
Maxmedia / Peter Johansson / AD /Design /Layout
Spinwest AB/ Forskning & utveckling /Lars Salmi
Ecuador Unique Of The World / Saadia R. JonssonTour Guide Leader
Scan Global Logistics Magnus Andersson / Dev Manager
Urban Carlsson Revionsbyrå AB / Urban Carlsson / Revisor
Sodexo / Sara Hellsmark / Enhetschef
Lyreco / Therese Asserhed Field Sales Representiv
Eventito / Pether Bäversjö
​Leg Läkare / Dr Boris Cvetkovski
Ivie Rose 62 World / Rose Aiwe Lagerling / Tolk & Översättare / transkriberare
Försvarsmakten / Försvarsmedicincentrum / Jerker Schmidt / Garnisonpastor
Akademisk Försvarsanalys / Oliwer Fors / Investeringsrådgivare
Reddby Bokföring / Ömer Sahindal
Glykeria Th . Pantazi / Plastic Surgeon
Kazim`s Enterprises /Oriental & Handmade Persian Rugs
Astra zeneca / Karim Boubekeur / Vp Business Development

Övrigt
FM/I19 Boden
Försvarsutbildarna
Göteborgsförsvar
Sverof
Rosig/Sfro
M20
Göteborg-örgyte RotaryKlubb
Travellers Club
Nn
GPL
Börssällskapet
Särö Badklubb

Juridisk Byrå Sture Tersaeus består av:

 • Informationsenhet
 • Specialister
 • Informatörer
 • Utredare
 • Administrationsenhet
 • Utskrifter mm
 • Översättningar
 • Handläggare

Den juridiska enheten omfattar allmän juridiska frågor såsom:

 • Arbetsrätt
 • Affärs- och avtalsrätt
 • Arrende och hyresrätt
 • Arvs- och testamenträtt
 • Bolags och föreningsrätt
 • Brottmål
 • Familjerätt
 • Fastighetsrätt
 • Entreprenadsrätt
 • Rådgivning
 • Skadeståndsrätt
 • Skatterätt
 • Skillsmässor / vårdnad
 • Underhåll


Testamente

Ett testamente avger den avlidnes sista och yttersta vilja.
Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnas av två icke-jäviga vittnen som ska närvara när testamentet upprättas och undertecknas. Upprättar man ett testamente före sin död kan man förebygga osämja och delade meningar om hur arvet ska fördelas. Den avlidnes vilja kan exempelvis vara att hela eller delar av arvet ska vara enskild egendom eller åtnjutas med fri förfoganderätt.
Har den avlidne inte upprättat ett testamente kommer arvet att fördelas enligt lag.

Gåvobrev

Att ge någon en gåva innebär att gåvogivarens förmögenhet minskar samtidigt som gåvotagarens förmögenhet ökar. Vid gåva av fast egendom såsom en fastighet eller mark ska gåvan nedtecknas i en skriftlig handling. Vid gåva av lös egendom såsom en bil, en bostadsrätt eller möbler behöver gåvan inte nedtecknas i en skriftlig handling. I ett gåvobrev reglerar gåvogivaren frågor om gåvan ska vara förskott på arv eller räknas som enskild egendom. Ett klart och tydligt gåvobrev förebygger oklarheter och osämja gällande hur gåvan ska betraktas, exempelvis kan fråga uppkomma om vad som händer om gåvan sålts och gåvotagaren erhållit en summa pengar istället för gåvan.


Äktenskapsförord

Innan två personer gifter sig och ingår äktenskap kan det vara viktigt att i ett äktenskapsförord reglera hur personernas egendom ska hanteras när äktenskapet upphör, antingen genom skilsmässa eller dödsfall. I ett äktenskapsförord kan makarna ange att hela eller delar av deras egendom ska vara enskild egendom. När äktenskapet upphör sker en bodelning av makarnas egendom. Bodelning mellan makar kan även ske under äktenskapet om makarna så önskar. Vid bodelning mellan makar delas det makarna äger mellan dem efter avräkning av skulder. Egendom som i ett äktenskapsförord angetts vara enskild egendom ingår ej i delningen.
Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligt och undertecknas av makarna samt registreras hos Skatteverket.


Bodelningsavtal

Innan två personer flyttar tillsammans och ingår samboskap
med varandra kan det vara viktigt att i ett samboavtal reglera hur personernas egendom ska hanteras när samboförhållandet
senare upphör, antingen genom separation eller dödsfall.
Upprättar personerna inget avtal om hur deras egendom ska
delas sker bodelning enligt lag. Vid en bodelning av sammanboende personers egendom delas det personerna gemensamt tillfört hemmet, exempelvis bostaden och bohag såsom olika möbler. Till skillnad från bodelning mellan makar genomförs bodelning av sammanboende personers egendom endast om någon av personerna begär att så ska ske.


Samboavtal

Innan två personer flyttar tillsammans och ingår samboskap
med varandra kan det vara viktigt att i ett samboavtal reglera hur personernas egendom ska hanteras när samboförhållandet
senare upphör, antingen genom separation eller dödsfall.
Upprättar personerna inget avtal om hur deras egendom ska delas sker bodelning enligt lag. Vid en bodelning av sammanboende personers egendom delas det personerna gemensamt tillfört hemmet, exempelvis bostaden och bohag såsom olika möbler.
Till skillnad från bodelning mellan makar genomförs bodelning av sammanboende personers egendom endast om någon av personerna begär att så ska ske.


Arvskifte

Vid arvskifte upprättas en skriftlig handling över det arv den avlidne lämnat efter sig. Arvskiftet undertecknas av dödsbodelägarna, skulle oklarheter uppstå kan en dödsbodelägare begära att tingsrätten förordnar en skiftesman.


Bouppteckning

Efter en persons bortgång ska en bouppteckning göras innan arvskifte och bodelning kan genomföras. I bouppteckningen nedtecknas tillgångar och skulder. Av bouppteckningen framgår vidare vilka personer som är dödsbodelägare, dessa personer ska tillsammans med två utomstående förrättningsmän upprätta en skriftlig handling över de tillgångar och skulder som den avlidne lämnat efter sig.

Innan arvet skiftas och bodelning genomförs sker förvaltning av dödsboet. Utgifter ska tas om hand och eventuell försäljning av fastigheter och andra tillgångar ska genomföras.

De tillgångar och skulder som den avlidne lämnar efter sig antecknas och värderas såsom de var vid tiden för dödsfallet. Efterlevande make, maka, sambo, barn eller annan närstående
som bäst känner till boet kallas bouppgivare och ska lämna viktiga uppgifter om boet.
Vid bouppteckningen närvarar efterlevande make/maka eller sambo, bouppgivaren, förrättningsmännen, dödsbodelägarna och efterarvingar.


Omsorg och trygghet präglar villkor och avtal mellan klient och byrå.


Allmän rättshjälp

Innebär att de egna kostnaderna för advokat, vittnen, sakkunniga etc. till viss del betalas av staten. Rättshjälpen är inkomstbeprövad - storleken beror på den sökandes inkomst- och förmögenhetsförhållanden. Vår byrå ombesörjer din anmälan om rättshjälp.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddet ingår normalt i de flesta försäkringar exempelvis; hemförsäkring, motorfordonsförsäkring etc. och betalar sådana advokat- och rättegångskostnader som inte betalas av den allmänna rättshjälpen - och gäller också vid tvist mot det egna försäkringsbolaget. Vår byrå ombesörjer din rättsskyddsansökan.

Arvode

Arvodeskostnaden debiteras per timme.
Domstolsverkets givna rättshjälpstaxa för 2024 är 1914 kr per timme inklusive mervärdesskatt.
På begäran kan vår byrå finansiera arvodet via banklån eller genom avbetalningsplan etc.

Betingrelaterat arvode

Här utgår arvode efter visst utfört arbetsbeting - enligt ställd arvodestaxa för året eller enligt provisions-baserat arvode.
Säkerhet måste här ställas från klienten för de fasta kostnadernas täckande. Vår byrå och klienten tecknar här ett betingrelaterat avtal sig emellan.

Provisionsbaserat arvode

Arvodet tas här ut i procent av till klienten inför handlade medel i ärendet/målet. Provisionsarvodet uppgår till minst 30% av till klienten influtet belopp. De fasta kostnaderna för byråns utlägg skall alltid täckas före det att provisionsbaserat arvode tas i anspråk av vår byrå. Säkerhet kan här bli aktuell att ställa från klienten för de fasta kostnadernas täckande

Projektbaserat arvode

Vår byrå går i egenskap av klientens ombud in i ett av klienten drivet projekt - arvodet utgår här enligt ställd arvodestaxa för året eller såsom del i det ekonomiska utfallet ur projektet till ett värde om minst 30% - dock först efter avräknande av de fasta kostnaderna för vår byrå. Säkerhet måste här ställas av klienten för täckande av de fasta kostnaderna.

Betalningsvillkor

All betalning sker mot specifierad kostnadsräkning. Förfallodagen räknas 10 dagar från kostnadsräkningens utfärdande - och debiteras därefter med 10% dröjsmålsavgift - skulle ej kontakt med klienten eller betalning uppnås lämnas ärendet för rättslig åtgärd. Skall betalningsvillkor om 30 dagar tillämpas överenskommes detta särskilt mellan parterna, vid ombudsfullmaktens tecknande.

Kostnadsräkning

Vår byrås kostnadsräkningar är noga specificerade samt uppdelade i olika kostnadsgrupper såsom; Arbete (ombudets arbetstid), Tidsspillan (tid som åtgår för transport etc) och Utlägg (fasta/rörliga kostnader såsom administrativa kostnader, resor, hotell m.m.) - Du kan således i detalj följa det nedlagda arbetet i ditt ärende.

Fullmakt

I samtliga kontakter med byrån tecknar klienten en fullmakt med sitt ombud.Fullmakten kan när som helst sägas upp av klienten.


  

            "Låt dina problem bli våra ! "